NZOZ Poradnia Leczenia Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku jako pierwsza jednostka medyczna województwa podkarpackiego specjalizująca się w leczeniu osób cierpiących na osteoporozę i schorzenia narządu ruchu.

Z uwagi na wzrastające z miesiąca na miesiąc zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Poradnię, znacznie przewyższające możliwości jednostki, zarząd Poradni opracował w 1999 roku plan inwestycyjny, którego realizacja miała przyczynić się nie tylko do zwiększenia potencjału jednostki, ale również miała na celu przekształcenie Poradni w jednostkę medyczną świadczącą usługi na najwyższym, światowym poziomie w oparciu o innowacyjne technologię.

W wyniku przeprowadzonych w latach 2000-2006 inwestycji Poradnia Leczenia Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu powiększyła swoją powierzchnię o basen rehabilitacyjny oraz została wyposażona w sprzęt medyczny najnowszej generacji (m.in. komorę kriogeniczną). Kompleksowe świadczenie usług medycznych (krioterapia ogólnoustrojowa, fizykoterapia, hydroterapia, rehabilitacja wodna w basenie rehabilitacyjnym, kinezyterapia, terapia w Grocie Solno-Jodowej) oraz przede wszystkim leczenie przy wykorzystaniu najnowszej technologii sprawiło, iż Poradnia jest od 2005r. jednym z najlepszych w Polsce południowo-wschodniej ośrodkiem leczenia osteoporozy i chorób narządu ruchu.

Swoją wysoką pozycję na rynku usług medycznych Poradnia Leczenia Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu oprócz wyżej wymienionych działań zawdzięcza również przeprowadzonej w latach 2004 – 2005 dywersyfikacji działalności Poradni na kilka nowych obszarów, pozostających w ścisłym związku ze sobą dzięki licznym zależnościom technologicznym.

W wyniku dywersyfikacji w Poradni Leczenia Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu w Stalowej Woli powstała w 2004r. Poradnia POZ, Poradnia Wad Postawy, Poradnia Rehabilitacyjna, Oddział Pielęgniarek Środowiskowych, Oddział Dziennej Rehabilitacji, Oddział Profilaktyki Chorób Serca, zaś w 2005r. Poradnia Reumatologiczna, Zakład Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej oraz Oddział Hospicjum Domowego. Plan inwestycyjny Poradni obejmował również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji Poradni w wybranych segmentach rynku usług medycznych województwa podkarpackiego.

Przykładem takich działań jest realizowany w Poradni od 2005r. Program Wczesnej Wysokospecjalistycznej Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu, dzięki któremu Poradnia zyskała szansę dotarcia ze specjalistyczną pomocą medyczną do najmłodszych odbiorców rynku usług medycznych. Od lutego 2007 roku poradnia utworzyła w ramach swojej działalności ośrodek badawczo – rozwojowy który zajmuje się opracowywaniem metodyki, skuteczności i efektów terapeutycznych stosowania różnych terapii w chorobach przewlekłych narządu ruchu. Od roku 2010 Poradnia prowadzi również leczenie stacjonarne.

Miejmy nadzieje że Zarząd Poradni na tym nie poprzestanie i nadal będzie aktywnie poszerzał zakres działalności i podnosił jakość usług.