Spis treści

Wróć na górę Wróć na górę Wróć na górę

4. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod leczenia chorób reumatycznych przy wykorzystaniu terapii hiperbarycznej

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod leczenia chorób reumatycznych przy wykorzystaniu terapii hiperbarycznej

 

Celem projektu jest opracowanie nowych usług – metod leczenia, które będą stosowane w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz chorób zwyrodnieniowych stawów. Usługi wdrożone będą na terenie województwa podkarpackiego, w Szpitalu Specjalistycznym SANUS w Stalowej Woli. W ramach projektu planowana jest realizacja prac rozwojowych – badań klinicznych w zakresie opracowania nowych, bezinwazyjnych metod terapii RZS oraz chorób zwyrodnieniowych stawów.

 

Wartość projektu: 13 367 600,00 PLN

Wkład UE: 6 015 419,89 PLN

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa: 2014 – 2020

 

Wróć na górę

5. Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

 

Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

Głównym celem projektu jest ustalenie schematu szybkiego badania bólu głowy w celu jak najwcześniejszego wykrycia zmian nowotworowych mózgu i, w konsekwencji, wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowych usług (programów profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie chorób ośrodkowego układu nerwowego, programów profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie chorób onkologicznych, szybsze i trafniejsze diagnozowanie i różnicowanie schorzeń o ośrodkowego układu nerwowego). Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie przez Wnioskodawcę prac B+R. Zakres projektu będzie opierał się głównie na badaniu mózgu i kręgosłupa szyjnego w wysokopolowym rezonansie magnetycznym, w trakcie którego osoba badana będzie miała wykonane badanie EEG mózgu, badaniu EKG, RTG płuc i pulsoksymetrię. Dzięki określeniu zależności pomiędzy wynikami badań i określeniu zależności poszczególnych wyników w trakcie badania będzie możliwe postawienie trafnej diagnozy co do przyczyn dolegliwości bólowych głowy. Planuje się przebadanie i uzyskanie danych od 1000 chorych.

Wartość projektu: 3 899 000,00 PLN

Wkład UE: 1 754 549,96 PLN

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa: 2014 – 2020

Wróć na górę

6. Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

 

Celem projektu jest rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Głównym obszarem badawczym będzie ustalenie schematu szybkiego badania bólu głowy w celu jak najwcześniejszego wykrycia zmian nowotworowych mózgu. W efekcie prowadzonych badań Wnioskodawca uzyska nową wiedzę – wypracowanie metod diagnostycznych, pozwalających na ustalenie schematu szybkiego badania bólu głowy w celu jak najwcześniejszego wykrycia zmian nowotworowych mózgu, co spowoduje wczesną reakcję i między innymi wydłużenie okresu życia chorego w pełnej sprawności produkcyjnej.

Wartość projektu: 6 935 000,00 PLN

Wkład UE: 3 493 518,51 PLN

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa: 2014 – 2020

Wróć na górę

7. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego „Sanus” w Stalowej Woli

Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego „Sanus” w Stalowej Woli

 

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku szpitala na terenie Stalowej Woli, dzięki której nastąpi redukcja zużycia energii końcowej na poziomie 1455,20 GJ/rok. W ramach realizacji projektu planowane są:- modernizacja instalacji c.w.u. – montaż absorpcyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy maksymalnej mocy grzewczej 114,9 kW, – modernizacje instalacji oświetleniowej – zmiana oświetlenia na energooszczędne (LED),- montaż dwóch oddzielnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,9 kWp każda.

Wartość projektu: 1 258 073,00 PLN

Wkład UE: 627 838,62 PLN

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa: 2014 – 2020

Wróć na górę

8. Dotacje na kapitał obrotowy dla Szpital-SANUS

Dotacje na kapitał obrotowy dla SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

 

 

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa: I – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-18-0282/20-00
Tytuł projektu: Szpital-SANUS
Okres realizacji: 01/07/2020 – 30/09/2020
Beneficjent: SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Wartość projektu: 237 342,51 PLN
Kwota dofinansowania: 237 342,51 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wróć na górę

9. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli

 

Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie oraz wdrożenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy systemami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia, w tym świadczenia usług on-line oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dostosowującej działalność jednostki do znowelizowanych przepisów prawa m.in. w zakresie wymagań interoperacyjności oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Wartość projektu: 3 732 001,44 PLN

Wkład UE: 3 131 426,04 PLN

program realizowany w ramach środków Instrumentu REACT-EU
w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

projekt nr RPPK.11.01.00-18-0009/21-00

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Wróć na górę